PL EN
 
 

1 Statut Fundacji “Autyzm Up” Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja nosi nazwę Fundacja „AUTYZM UP”.
§ 2
Fundacja ustanowiona została przez Fundatorów: Alicję Hajto i Jacka Rybickiego, na mocy oświadczenia złożonego w dniu 5 lutego 2015 roku przed notariuszem Andrzejem Cibą w Krakowie, w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej przy ul. Wielopole nr 16/3 w Krakowie [Repertorium A NR 824/2015] i działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów o fundacjach oraz niniejszego statutu.
§ 3
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 4

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 5
Fundacja może tworzyć filie i oddziały, a także przystępować do innych podmiotów i fundacji.
§ 6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Rozdział II
Cele, zasady, formy i zakres działalności
§ 7
Celami Fundacji są:

wspieranie osób z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi i ich rodzin, w szczególności poprzez utworzenie i prowadzenie ośrodka dla osób dorosłych z w/w zaburzeniami, zapewniającego możliwość stałego pobytu lub pobytu dziennego, a także organizowanie lub ułatwianie im pracy, edukacji, terapii lub rehabilitacji;
pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna, edukacyjna, a także finansowa i rzeczowa dla osób z zaburzeniami rozwoju, w szczególności mieszczącymi się w grupie tzw. spektrum zaburzeń autystycznych;
pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w zakresie związanym z poprawą zdrowia i ich adaptacją w społeczeństwie;
popularyzowanie wiedzy dotyczącej zaburzeń rozwojowych oraz form pomocy osobom z tymi zaburzeniami;
wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym, w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju.

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

pozyskiwanie środków umożliwiających utworzenie i prowadzenie ośrodka wskazanego w § 7 pkt 1 oraz stałą pieczę nad jego funkcjonowaniem;
zapewnianie podopiecznym Fundacji specjalistycznych usług opiekuńczych oraz edukacji, terapii lub rehabilitacji;
działalność edukacyjną i informacyjną, zwłaszcza organizację konferencji, szkoleń, współpracę ze środkami masowego przekazu;
inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami krajowymi i zagranicznymi w zakresie celów Fundacji;
opracowywanie metod, koncepcji i dobrych praktyk służących realizacji celów Fundacji;
prowadzenie poradnictwa dla rodzin lub innych osób zajmujących się świadczeniem pomocy osobom z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi;
organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz osób z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin, w postaci zbiórek pieniężnych oraz pozyskiwania sponsorów stałych lub okolicznościowych;
działalność wydawniczą;
współpracę z organami władzy publicznej i samorządu terytorialnego, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami i fundacjami o podobnych celach oraz innymi jednostkami organizacyjnymi.

§ 9
Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną w następującym zakresie:

pozostałe zakwaterowanie;
przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;
wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza;
pozaszkolne formy edukacji;
pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
pomoc społeczna bez zakwaterowania.

§ 10
Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w następującym zakresie:

sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
pozostałe zakwaterowanie;
przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;
wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza;
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego;
pozaszkolne formy edukacji;
pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
pomoc społeczna bez zakwaterowania.

 
Partners

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statycznych Rozumiem