PRZEKAŻ 1%
DLA FUNDACJI

– KRS 0000121447 Z DOPISKIEM „AUTYZM UP”

PRZEKAŻ 1% DLA FUNDACJI

Budowa i prowadzenie domu dla osób z autyzmem, to projekt wieloletni i wymagający sporych nakładów pieniężnych.

– KRS 0000121447 Z DOPISKIEM „AUTYZM UP”

PL EN
 
 

STATUT

Fundacji „AUTYZM UP”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja nosi nazwę Fundacja „AUTYZM UP”.

§ 2

Fundacja ustanowiona została przez Fundatorów: Alicję Hajto i Jacka Rybickiego, na mocy oświadczenia złożonego w dniu 5 lutego 2015 roku przed notariuszem
Andrzejem Cibą

w Krakowie, w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej przy ul. Wielopole nr 16/3

w Krakowie [Repertorium A NR 824/2015] i działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 5

Fundacja może tworzyć filie i oddziały, a także przystępować do innych podmiotów i fundacji.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji.

Rozdział II

Cele, zasady, formy i zakres działalności

§ 7

Celami Fundacji są:

1) wspieranie osób z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi i ich rodzin,

w szczególności poprzez utworzenie i prowadzenie ośrodka dla osób dorosłych z w/w zaburzeniami, zapewniającego możliwość stałego pobytu lub pobytu
dziennego, a także organizowanie lub ułatwianie im pracy, edukacji, terapii lub rehabilitacji;

2) pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna, edukacyjna, a także finansowa i rzeczowa dla osób

z zaburzeniami rozwoju, w szczególności mieszczącymi się w grupie tzw. spektrum zaburzeń autystycznych;

3) pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w zakresie związanym z poprawą zdrowia i ich adaptacją w społeczeństwie;

4) popularyzowanie wiedzy dotyczącej zaburzeń rozwojowych oraz form pomocy osobom

z tymi zaburzeniami;

5) wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym, w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) pozyskiwanie środków umożliwiających utworzenie i prowadzenie ośrodka wskazanego

w § 7 pkt 1 oraz stałą pieczę nad jego funkcjonowaniem;

2) zapewnianie podopiecznym Fundacji specjalistycznych usług opiekuńczych oraz edukacji, terapii lub rehabilitacji;

3) działalność edukacyjną i informacyjną, zwłaszcza organizację konferencji, szkoleń, współpracę ze środkami masowego przekazu;

4) inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami krajowymi

i zagranicznymi w zakresie celów Fundacji;

5) opracowywanie metod, koncepcji i dobrych praktyk służących realizacji celów Fundacji;

6) prowadzenie poradnictwa dla rodzin lub innych osób zajmujących się świadczeniem pomocy osobom z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi;

7) organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz osób z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin, w postaci zbiórek pieniężnych oraz pozyskiwania
sponsorów stałych lub okolicznościowych;

8) działalność wydawniczą;

9) współpracę z organami władzy publicznej i samorządu terytorialnego, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami i fundacjami o podobnych celach oraz
innymi jednostkami organizacyjnymi.

§ 9

Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną w następującym zakresie:

1) pozostałe zakwaterowanie;

2) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;

3) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza;

4) pozaszkolne formy edukacji;

5) pomoc społeczna z zakwaterowaniem;

6) pomoc społeczna bez zakwaterowania.

§ 10

Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w następującym zakresie:

1) sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;

2) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

3) pozostałe zakwaterowanie;

4) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;

5) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza;

6) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

7) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego;

8) pozaszkolne formy edukacji;

9) pomoc społeczna z zakwaterowaniem;

10) pomoc społeczna bez zakwaterowania.

§ 11

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

2. Dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 12

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział III

Organy Fundacji

§ 13

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji;

2) Zarząd Fundacji.

2. Nie można łączyć funkcji w organach Fundacji.

§ 14

Rada Fundacji wyznacza kierunki działania Fundacji, sprawuje wewnętrzny nadzór nad jej działalnością i wykonuje inne zadania określone statutem.

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji.

2. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą z mocy prawa Fundatorzy.

3. Rada Fundacji składa się z od 2 do 3 osób, w tym Fundatorów oraz innych osób powołanych do Rady na zasadach przewidzianych poniżej.

4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje przez czas nieograniczony, uchwałą Rady Fundacji podjętej jednomyślnie, w obecności wszystkich jej członków.

§ 16

1. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący, wybierany przez Radę spośród jej członków na okres 4 lat.

Wskazanie Przewodniczącego pierwszej Rady Fundacji dokonują Fundatorzy.

2. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej 2/3 jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Rada Fundacji może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady, w terminie umożliwiającym
udział

w posiedzeniu.

5. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady Fundacji uważa się za prawidłowe, jeżeli zostało wysłane na adres e-mail wskazany przez członka Rady jako
adres do korespondencji albo w inny sposób, zapewniający możliwość udziału w posiedzeniu.

6. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć zaproszone osoby z głosem doradczym.

§ 17

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) podejmowanie, na wniosek lub po zaopiniowaniu przez Zarząd Fundacji, uchwał

w przedmiocie kierunków działania Fundacji;

2) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji;

3) opiniowanie przedstawianych przez Zarząd Fundacji projektów sprawozdań merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji;

4) stały nadzór i kontrola nad działalnością statutową i gospodarczą fundacji (w tym kontrola realizacji programów działania Fundacji);

5) ocena pracy Zarządu Fundacji (w tym udzielenie mu absolutorium, powoływanie oraz odwoływanie jego członków, ustalanie zasad wynagradzania);

6) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu lub połączenia Fundacji z inną fundacją.

2. Rada Fundacji może korzystać z opinii powoływanych w tym celu specjalistów.

§ 18

Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 19

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub rezygnacji.

§ 20

1. Każdy z członków Rady Fundacji wyznacza na piśmie, niezwłocznie po objęciu członkostwa, swego następcę na wypadek ustania funkcji członka Rady Fundacji
z powodu śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych albo rezygnacji.

2. Wyznaczony następca może zostać w każdym czasie zmieniony poprzez złożenie oświadczenia w takiej samej formie.

3. Oświadczenie o wyznaczeniu lub zmianie następcy składane jest Radzie Fundacji.

4. W przypadku śmierci członka Rady Fundacji, utraty przezeń pełnej zdolności do czynności prawnych albo jego rezygnacji, Rada Fundacji dokonuje
dokooptowania do swego składu wyznaczonego następcy.

5. Jeżeli wyznaczony następca nie chce lub nie może wejść w skład Rady Fundacji, Rada Fundacji może podjąć uchwałę o dokooptowaniu do swego składu, w
miejsce członka, który zmarł, utracił pełną zdolność do czynności prawnych lub zrezygnował ze swej funkcji, innej osoby.

6. Postanowienie ust. 5 stosuje się odpowiednio, gdy członek Rady Fundacji, który zmarł, utracił pełną zdolność do czynności prawnych lub zrezygnował ze
swej funkcji, nie wyznaczył następcy.

7. W przypadkach określonych w ust. 5 i 6 dokooptowanie innej osoby do składu Rady Fundacji jest obowiązkowe, jeżeli w braku uchwały w tym przedmiocie
liczba członków Rady Fundacji wynosiłaby mniej niż 2.

§ 21

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§ 22

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób powołanych przez Radę Fundacji na 4 letnią łączną kadencję. Rada Fundacji wskazuje, który z członków Zarządu
będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu Fundacji i Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

2. Po upływie kadencji Zarząd Fundacji pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu.

§ 23

Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji.

§ 24

Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby:

1) wchodzące w skład Rady Fundacji;

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25

1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.

2. Zarząd Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej 1/2 jego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest uprawnionych dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes
Zarządu.

§ 27

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

1) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

2) zatrudnianie w miarę potrzeby pracowników;

3) udzielanie pełnomocnictw;

4) nawiązywanie współpracy z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organami administracji publicznej lub samorządu terytorialnego, a także osobami
fizycznymi i środkami masowego przekazu;

5) sporządzanie, przekazywanie właściwym organom i publikacja sprawozdań merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji;

6) inne zadania nie zastrzeżone dla Rady Fundacji.

2. Zarząd Fundacji obowiązany jest stosować się do uchwał Rady Fundacji w przedmiocie kierunków działania Fundacji.

§ 28

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie lub zwrot kosztów

w uzasadnionej wysokości.

2. Decyzję w przedmiocie przyznania członkowi Zarządu Fundacji wynagrodzenia lub zwrotu kosztów podejmuje Rada Fundacji.

§ 29

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje przed upływem kadencji na skutek śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, skazania prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, rezygnacji albo odwołania przez Radę Fundacji.

2. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji nastąpić może większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu Rady Fundacji w razie:

1) choroby lub utraty sił w stopniu powodującym długotrwałą lub trwałą niezdolność do wykonywania obowiązków;

2) rażącego naruszenia postanowień statutu Fundacji;

3) działania na szkodę podopiecznych Fundacji lub innego działania w sposób rażąco sprzeczny z wolą Fundatorów wyrażoną w oświadczeniu woli o ustanowieniu
Fundacji.

Rozdział IV

Majątek Fundacji

§ 30

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) wniesiony w całości przez obu Fundatorów w kwotach po
1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Na majątek Fundacji składa się także inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Z wniesionego przez Fundatorów łącznego wkładu, kwotę w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznacza się na prowadzenie przez
Fundację działalności gospodarczej.

§ 31

Dochody Fundacji pochodzić mogą także w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów;

2) dotacji, subwencji oraz grantów;

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

4) dochodów z majątku Fundacji;

5) odsetek bankowych;

6) odpisów podatkowych;

7) nawiązek zasądzonych na cel społeczny.

§ 32

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

2. Działalność gospodarcza Fundacji może stanowić wyłącznie działalność dodatkową

w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 33

Nadwyżkę przychodów Fundacji nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego określoną w statucie.

§ 34

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie
organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 35

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział V

Zmiana statutu

§ 36

Statut Fundacji może zostać zmieniony przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów

w obecności wszystkich jej członków.

§ 37

Zmiana statutu winna pozostawać w zgodzie z pierwotną wolą Fundatorów, wyrażoną

w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.

Rozdział VI

Połączenie z inną fundacją

§ 38

1. Fundacja może zostać połączona z inną fundacją, jeśli w istotny sposób ułatwi to realizację celów określonych w niniejszym statucie.

2. Połączenie z inną fundacją może nastąpić na mocy uchwały Rady Fundacji, podjętej zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków, na
wniosek lub za zgodą Zarządu Fundacji.

§ 39

Połączenie z inną fundacją dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy realizuje ona cele statutowe pokrywające się z celami statutowymi Fundacji i nie może
pozostawać

w sprzeczności z pierwotną wolą Fundatorów, wyrażoną w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

§ 40

1. Fundacja podlega likwidacji:

1) w razie wyczerpania środków finansowych i majątku;

2) w innych przypadkach przewidzianych przepisami ustawy.

2. Pod pojęciem wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji rozumieć należy tak znaczne ich zmniejszenie, że nie jest możliwe ciągłe (trwałe)
realizowanie celów Fundacji.

§ 41

1. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 42

1. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się Polskiemu Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej z siedzibą w Krakowie,
wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121447, z przeznaczeniem na realizację jego celów statutowych.

2. W przypadku, gdyby Stowarzyszenie wskazane w pkt. 1 utraciło osobowość prawną lub

z innych względów nie mogło przejąć środków finansowych i majątku pozostałych po likwidacji Fundacji, przekazuje się je innej fundacji lub stowarzyszeniu o
podobnych celach statutowych, z przeznaczeniem na ich realizację.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 43

1. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji, z tym że Rada Fundacji powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu
fundacji.

2. Rada Fundacji powołuje Zarząd Fundacji na pierwszą kadencję niezwłocznie po ukonstytuowaniu się.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.

 

 

Wybierz, w jaki sposób nas wspierać

Informacja o płatności PayU

Dzięki systemowi PayU szybko i bezpiecznie wesprzesz nasze działania.

Pomagaj z FaniMani

Robiąc zakupy przez FaniMani.pl, wskazany procent wartości Twojej transakcji wraca do nas w formie darowizny. I to nic Cię nie kosztuje.

Partnerzy

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statycznych Rozumiem