PRZEKAŻ 1% DLA FUNDACJI
– KRS 0000555947

PRZEKAŻ 1% DLA FUNDACJI
– KRS 0000555947

PL EN
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu świadczenia usług w ramach serwisu internetowego
FUNDACJI AUTYZM UP

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady ogólne
§1

 1. Fundacja Autyzm Up, z siedzibą w Zdzięsławicach (32-091), ul. Jakubowy Szlak 34, adres do korespondencji: ul. Galicyjska 110 (32-087) Zielonki, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000555947; NIP 9452184262, REGON 361412059, adres poczty elektronicznej –; zwana dalej Usługodawcą. przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

Pozyskiwanie danych osobowych
§2

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.
 2. Korzystanie z Usługi „Newslettera” wymaga podania przez Użytkownika adresu mailowego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
§3

 1. Użytkownik zamawiający Newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania Usługi.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową Usługodawcy, również na rzecz podmiotów z nim współpracujących.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne dla zapewnienia Usług, o których mowa w ust. 1 i 2.

Przetwarzanie danych osobowych
§4

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
 3. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.

Prawa Użytkownika
§5

 1. Użytkownik ma w każdym czasie wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia.
 2. Zmiany oraz usunięcia danych można dokonać przez wysłanie wiadomości email, z adresu którego zmiana dotyczy, na adres .

Inne informacje o Użytkownikach i Usługach
§6

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies”, które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, służące do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia funkcjonalności Serwisu.
 2. Usługodawca wykorzystuje „cookies” również w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
 3. W ramach wykorzystywania „cookies” Usługodawca gromadzi następujące anonimowe (nie pozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku:
  • lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
  • IP urządzenia dostępowego,
  • nazwy hostów,
  • szybkość połączenia,
  • czas spędzony w Serwisie,
  • rodzaj przeglądarki oraz jej język,
  • sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,
  • odwiedzane podstrony Serwisu.
 4. Usługodawca nie sprzedaje ani nie przekazuje informacji gromadzonych za pośrednictwem „cookies” innym podmiotom.
 5. Usługodawca wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własnymi warunkami korzystania: „Warunki korzystania z Google Analytics”, który można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html.

Postanowienia końcowe
§7

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach stanowią:

 1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 
Partnerzy

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statycznych Rozumiem